איך בוחרים מוסד אשפוז סיעודי

איך בוחרים מוסד אשפוז סיעודי

27 דצמבר 2023

אשפוז במוסד ללא רישיון מתאים עלול להיות מסוכן!

אשפוז במוסד ללא רישיון מתאים עלול להיות מסוכן!

למידע נוסף ולבירורים אפשר לפנות לקופת החולים

שאלות ותשובות בנושא אשפוז סיעודי

את הבקשות אפשר להגיש ללשכת הבריאות הקרובה אליכם (לפי הכתובת המצוינת בספח תעודת הזהות של המטופל) . אפשר להביא את המסמכים ישירות למשרדי הלשכה בשעות הקבלה או לשלוח את המסמכים בפקס, באי-מייל או בדואר, על פי הפרטים באתר הלשכה.

התחייבות לתשלום

לקראת סיום התהליך, כשייקבע גובה ההשתתפות העצמית לכל אחד מבני המשפחה, חשוב לחתום על ההתחייבות לתשלום באחת מהדרכים הבאות:

 • בלשכת הבריאות שבה התבצע התהליך.
 • בלשכת בריאות אחרת בתיאום עם לשכת הבריאות שבה התבצע הטיפול.
 • בנוכחות עורך או עורכת דין פרטיים ובאישור חתימה על ידם. אפשר לקבל טופס התחייבות לחתימה מהרכזת בלשכת הבריאות הרלוונטית ולהגיש את הטפסים החתומים ללשכה.

 • הערכת זמני הטיפול מפורטת באמנת השירות.
 • משך הטיפול בבקשה תלוי בקצב העברת המסמכים עבור המועמד או המועמדת לאשפוז.
 • מסמכים אלה משמשים גם לצורך קביעת סיווג המטופל וגם לקביעת גובה ההשתתפות במימון של בני המשפחה.

הבקשה יכולה להידחות מכמה סיבות:

אם אחרי בדיקת המסמכים או בדיקה ישירה של המטופל או המטופלת, ועדת הסיווג בלשכת הבריאות בראשות הגריאטר המחוזי, תחליט שהמטופל לא מתאים לאשפוז סיעודי או תשוש נפש. במקרה הזה - תימסר הודעה על דחיית הבקשה.

חשוב מאוד להקפיד על מילוי כל המסמכים והגשתם וכן על חתימת כתבי ההתחייבות כי אחרת לא יהיה אפשר להשלים את הטיפול בבקשה בייחוד במקרים הבאים:

 • המטופל נמצא מתאים לאשפוז אבל לא הוגשו המסמכים המתאימים לחישוב ההשתתפות של המטופל ושל בני המשפחה.
 • לא נחתמו כתבי ההתחייבות בנדרש.

אפשר לערער. הסיווג ייבחן מחדש במקרים הבאים:

 • ערעור של המשפחה: תוגש בקשה בכתב לדיון מחודש בסיווג המטופל בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים או נוספים.
 • שינוי במצב המועמד לאשפוז שכבר הוגדר סיעודי או תשוש נפש: במקרה של שיפור או החמרה במצב, תידרש בחינה מחודשת של סיווג המטופל ובמידת הצורך העברתו למסגרת מתאימה.
 • לאחר קבלת מידע חדש בנושא מצבו של המטופל, צוות לשכת הבריאות יוכל ליזום דיון מחודש בסיווגו.
  • אם עברו לפחות שלושה חודשים ממועד הסיווג והמטופל עדיין לא אושפז צריך לעדכן את החלטת הסיווג, על סמך מסמכים עדכניים ובדיקה לפי העניין.
  • אם נדחה הערעור שהגישה המשפחה לוועדת הסיווג המחוזית, אפשר לערער על הסיווג באמצעות פנייה בכתב לראש האגף לגריאטריה במשרד הבריאות בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לכתובת:

ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות , רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176 ירושלים 9101002
או באמצעות מוקד קול הבריאות 5400*

כן .כל אחד מבני המשפחה או כולם ביחד רשאים להגיש ערעור על גובה ההשתתפות העצמית.

איך מערערים? אפשר להגיש ערעור בכתב לעובד סוציאלי בלשכת הבריאות באזור המגורים של המטופל בליווי מכתב בקשה מנומק וכל המסמכים התומכים בבקשת הערעור. הבקשה בצירוף המלצת העובד הסוציאלי תועבר בכתב אל ועדת הערר המתאימה) מחוזית או ארצית).

ככלל, כל אחד מבני המשפחה יידרשו לחתום על כתבי ההתחייבות.

במקרים חריגים בלבד אפשר להפנות מטופל לאשפוז לפני החתימה על כתבי ההתחייבויות והוראות הקבע. ההחלטה נתונה לשיקול הדעת של רופא או רופאת המחוז או הנפה או של רופא או רופאה גריאטריים מחוזיים.

חשוב לציין:

 • המשפחה תידרש לשאת בתשלום ההשתתפות מתחילת האשפוז ותתבצע גבייה רטרואקטיבית.
 • אם החוב לא ישולם יינקטו צעדי גבייה.

כן. גמלת סיעוד ניתנת רק לאנשים המתגוררים בביתם או בדיור מוגן, כלומר, רק לאלה שלא שוהים במוסד.

ההשתתפות העצמית של המטופל ובני המשפחה תופחת אם אושפז בבית חולים או כשמטופל ששוהה במוסד סיעודי במימון משרד הבריאות יוצא לחופשה.

משרד הבריאות מעביר תשלום חלקי למוסד הגריאטרי במסגרת הסכם "שמירת מיטה": סכום שנקבע על ידי משרד הבריאות שהמוסד מקבל כדי לשמור על "מיטה" בזמן שדייר מאושפז בבית חולים. במסגרת הסכם זה, המוסד יבטיח את מקומות של המטופל לתקופה של לפחות 30 ימים רצופים.